Gå til hovedinnhold

Med Hjerte For Arendal

Med Hjerte For Arendal

Skjermbilde 2022-10-08 144730
Samarbeid- og samskapingsnettverk for utvikling, innovasjon og medborgerskap.
Et aktivt MEDBORGERSKAP gjennom aktiv deltagelse, medskaping, samskaping og stedsskaping er sentralt i nettverkets satsing. Prosjektet er nært knyttet opp til utviklingen av kommunen og satsingen på Arendal 2023 som representerer planene for den fysiske utviklingen av kommunen.

Med Hjerte for Arendal(MHFA) ble etablert som samarbeidsprosjekt i 2012, mellom Arendal kommune, KS-Agder og 5 ideelle organisasjoner; Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen, T5/Blå Kors, Frelsesarmeen.


Intensjonsavtalens hensikt var i oppstarten å se på mulighetene for å virkeliggjøre det NOU 2011.11 «Innovasjon i Omsorg» kaller for «Den andre samhandlingsreformen». I denne perioden ble det gjort en grundig kartlegging for å avdekke sentrale humanitære behov i Arendal kommune og vurdert organisasjonenes muligheter og kompetanse.

Hovedmålet til Med Hjerte for Arendal (MHFA) har gjennom hovedprosjektperioden vært å utvikle en bærekraftig modell for medborgerskap og velferd gjennom et nytt samspill mellom ideell, sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Gjennom daglig nettverksarbeid på kryss og tvers, med lag, foreninger og organisasjoner i Arendal, direkte deltakelse, og gjennom medvirkning og det å være støttespiller til ulike prosjekt, har ett av målene vært å redusere ensomhet ved å knytte personer til aktiviteter og sosiale nettverk, gjerne på tvers av generasjonene. Se; Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, boks 4.6 om Med Hjerte for Arendal.

Samarbeidet i Med Hjerte For Arendal har utviklet seg til et organisk klyngenettverk med over 100 lag- og organisasjoner, fire frivilligsentraler, Arendal Voksenopplæring, Arendal Innvandrerråd, Arendal Kulturforum, Arendal Næringsforening, Idrettskrets m.fl. Nettverket har siden 2017 hatt fast etablert og daglig ledelse, kontor og basisdrift finansiert av Arendal Kommune, basert på et bystyrevedtak høsten 2016, om videreføring av Med Hjerte for Arendal- samarbeidet.


Kontakt:
Lisbeth Iversen
E-mail: lisbeth.iversen@arendal.kommune.no
Tlf: 920 14 606

https://www.facebook.com/MedHjerteForArendal
https://medhjerteforarendal.no/